Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Taalspultsje (PmF)

It Taalspultsje is in digitaal diktee oer de oanbelangjende gemeente. It diktee kin skreaun wurde foar sawol groep 5/6 as groep 7/8 en giet oer de gemeente. De sinnen kinne yn oerlis mei de gemeente skreaun wurde. Learlingen fan de dielnimmende skoallen meitsje it op in fÍste tiid, wÍrnei't in prizepakket ķtrikt wurdt oan de klasse fan de winner en fansels oan de winner sels. Dat kin dien wurde troch bygelyks de boargemaster en/of de weth‚lder.

Sjoch foar mear ynformaasje op taalspultsje.afuk.nl of nim kontakt op mei de AfŻk, tel. 058-234 30 72, ynfo@afuk.nl.