Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Rinze de Kikkert (PmF)

Rinze de Kikkert is bedoeld foar groep 1 en 2 fan de basisskoallen en is ek geskikt foar it spesjaal Żnderwiis. Rinze giet mei syn kofferke in wike by in klasse ķtfanhŻs. Yn dat kofferke hat Rinze alderhande nijsgjirrich guod om mei te boartsjen, om fan te learen of om himsels bygelyks te waskjen. As Rinze it op in skoalle nei't sin h‚n hat, krije alle bern oan de ein fan de wike in eigen kleurboekje mei in ferhaal op rym (Rinze hat de hik).

Sjoch foar mear ynformaasje op www.praatmarfrysk.nl/rinze of nim kontakt op mei de AfŻk, tel. 058-234 30 72, ynfo@afuk.nl.