Frysk
| Contact | Sitemap
 
Intern

In tien van de 21 responsgemeenten wordt het Fries als voertaal gebruikt tijdens raadsvergaderingen. Vaak gaat het daarbij om meertalige vergaderingen. De gemeente Heerenveen geeft als enige aan hier nog mee te willen beginnen. In de overige tien gemeenten wordt het Fries in eerste instantie niet als voertaal gebruikt tijdens raadsvergaderingen.

Voor de notulen en besluitenlijsten geldt dat negen gemeenten deze in het Fries of meertalig opstellen. De gemeenten geven hierbij aan dat de notulen geschreven worden in de taal die gesproken wordt tijdens de bijeenkomsten. De gemeente Heerenveen geeft hierbij als enige aan ermee te willen beginnen. De overige elf gemeenten doen dit in eerste instantie niet. 

De agenda's worden in zeven gemeenten in het Fries of meertalig opgesteld. De overige veertien gemeenten doen dit niet. De raadsstukken worden in acht gemeenten in het Fries of meertalig opgesteld. De overige dertien gemeenten doen dit niet.

Tien gemeenten kennen kwaliteitseisen met betrekking tot het Fries van hun medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen balie- en beleidsmedewerkers. Voor baliemedewerkers kan het zowel om passieve als actieve beheersing van het Fries gaan. De gemeente Wûnseradiel (inmiddels opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân) geeft bijvoorbeeld aan dat baliemedewerkers het Fries actief moeten beheersen. Bij de gemeenten Wymbritseradiel (inmiddels eveneens opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân) en Littenseradiel is passieve beheersing een eis. Gaat het bij baliemedewerkers met name om kwaliteitseisen, voor beleidsmedewerkers is passieve beheersing meestal voldoende.

Bron: 'Gemeenten en Frysk; een overzicht van het Friese taalbeleid van de gemeenten in Fryslân volgens de criteria van het menusysteem' uit 2008.