Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Belied

Yn 2008 hawwe trettjin fan de 21 gemeenten in taalbeliedsplan. DÍrneist binne trije gemeenten dermei dwaande of wolle dermei oan de slach. De oare gemeenten hawwe gjin taalbeliedsplan en sille dÍr ynearsten ek net mei oan de slach.

Yn tsien gemeenten is in koŲrdinator of wurkgroep foar it Frysk oanwÍzich. Twa gemeenten binne dÍrmei dwaande. De oare gemeenten geane dÍr net mei oan de slach.

Lykas by elts beliedsplan is it ek by taalbelied goed om periodyk te evaluearjen. Foar sa'n hifking soe in kommisje ynsteld wurde kinne mei dÍryn bygelyks de weth‚lder/boargemaster dy't it taalbelied yn portefķlje hat, de taalbeliedsamtner, immen fan de Űfdieling foarljochting, in riedslid en/of in boarger. Foar it gearstallen fan in taalbeliedsplan soe ek sa'n kommisje ynsteld wurde kinne.

Tsien fan de 21 gemeenten hawwe in taalferoardering. Twa gemeenten wolle graach mei in taalferoardering oan de slach. De oare gemeenten h‚lde har dÍr ynearsten net mei dwaande.

Boarne: 'Gemeenten en Frysk; een overzicht van het Friese taalbeleid van de gemeenten in Frysl‚n volgens de criteria van het menusysteem' ķt 2008.