Frysk
| Contact | Sitemap
 
Bestuur

De aard en omvang van het taalbeleid van de verschillende gemeenten in Fryslân lopen nogal uiteen. Om gemeenten tegemoet te komen bij het formuleren van taalbeleid en om het taalbeleid in Fryslân inzichtelijker te maken is daarom een paar jaar geleden een hulpmiddel ontwikkeld: het menusysteem. De structuur van het menusysteem is ontleend aan het Europese Handvest voor Regionale talen of talen van Minderheden. Dit handvest is het wettelijke kader voor beleidsvoering van de lidstaten voor de bevordering en bescherming van de regionale talen en talen van minderheden.

Het menusysteem bestaat uit zes onderwerpen: bestuur, onderwijs, cultuur, media, sociaal-cultureel werk en gezondheidszorg. Met behulp van het menusysteem kan een gemeente op eenvoudige wijze bestaand beleid vastleggen, maar ook kijken waar bestaand beleid verbeterd kan worden en waar eventueel nieuw beleid wenselijk is.

De indeling van deze website is gebaseerd op het menusysteem. Zo vindt u de zes onderwerpen van het menusysteem terug in de verschillende tabbladen.

Per onderwerp wordt verwezen naar het onderzoek ‘Gemeenten en Frysk. Een overzicht van het Friese taalbeleid van gemeenten in Fryslân volgens de criteria van het menusysteem’ van de provincie Fryslân. Het is van belang om te weten dat niet alle gemeenten hebben meegewerkt aan dit onderzoek en dat een aantal gemeenten per 1 januari 2011 zijn opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit zijn de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wymbritseradiel en Wûnseradiel.