Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Kontaktformulier en Adresgegevens
Kontakt

It kin wźze dat jo in fraach hawwe dźr't jo op dizze side gjin antwurd op fine kinne.
Om gau kontakt mei de Afūk te lizzen kinne jo dit kontaktformulier ynfolje.
Wy besykje jo dan sa gau mooglik antwurd te jaan.
Namme *
Adres *
Postkoade *
Plak *
Telefoan
E-mailadres *
Fraach/opmerking
Nim ūndersteande code oer:
 

Dizze website wurdt beheard troch de Afūk

Besykadres:
Būterhoeke 3
8911 DH Ljouwert

Postadres:
Postbus 53
8900 AB Ljouwert

Tel. (058) 2343070
Faks: (058) 2159475
E-mail: ynfo@afuk.nl
Website: www.afuk.nl
 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: