Nederlands
| Contact | Sitemap
 
foar alle fragen oer Frysk en taalbelied
Oer Gemeenten & Frysk

De measte Fryske gemeenten steane posityf foar it brûken fan it Frysk oer. Mar wêrom soe in gemeente taalbelied hawwe moatte? Wat heakket in oardering dêr oan ta? Hoe hawwe se dat regele by oare Fryske gemeenten? Hoe folje wy soks yn? Hokker helpmiddels binne der foar it skriuwen fan in Fryske brief of notysje? Op dizze side fine jo faaks in antwurd mar jo kinne der ek jo fragen kwyt.


Wy helpe graach by it ûntwikkeljen fan taalbelied en by de útfiering dêrfan. De Taalbeliedsmakker is in helpmiddel wat hjirfoar ûntwikkele is. Oan de hân fan de antwurden op 99 fragen generearret de Taalbeliedsmakker in taalbeliedsplan dat foldocht oan de Wet Gebrûk Fryske Taal út 2014.

Foar mear ynformaasje of advys kinne jo kontakt opnimme mei Fokke Jagersma, projektkoördinator by de Afûk, tel. 058-2343072, f.jagersma@afuk.nl. 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: