Nederlands
| Contact | Sitemap
 
foar alle fragen oer Frysk en taalbelied
Oer Gemeenten & Frysk

De measte Fryske gemeenten steane posityf foar it brŻken fan it Frysk oer. Mar wÍrom soe in gemeente taalbelied hawwe moatte? Wat heakket in oardering dÍr oan ta? Hoe hawwe se dat regele by oare Fryske gemeenten? Hoe folje wy soks yn? Hokker helpmiddels binne der foar it skriuwen fan in Fryske brief of notysje? Op dizze side fine jo faaks in antwurd mar jo kinne der ek jo fragen kwyt.


Wy helpe graach by it Żntwikkeljen fan taalbelied en by de ķtfiering dÍrfan. De Taalbeliedsmakker is in helpmiddel wat hjirfoar Żntwikkele is. Oan de h‚n fan de antwurden op 99 fragen generearret de Taalbeliedsmakker in taalbeliedsplan dat foldocht oan de Wet GebrŻk Fryske Taal ķt 2014.

Foar mear ynformaasje of advys kinne jo kontakt opnimme mei Douwkje Douma, projektkoŲrdinator by de AfŻk, tel. 058-205 01 03, d.douma@afuk.nl. 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: